Η παρούσα βιβλιογραφία συγκεντρώνει, όχι εξαντλητικά, διάφορα έργα και ιστορικές μελέτες που έχουν εκδοθεί  από την ίδρυση του ελληνικού κράτους κ.ε. και αφορούν τα δημόσια οικονομικά της περιόδου του Αγώνα, τις πολεμικές και ναυτικές δαπάνες, τα δάνεια της Ανεξαρτησίας, καθώς και στατιστικά οικονομικά στοιχεία της περιόδου. Η συγκέντρωσή τους στη σελίδα του έργου «Τα οικονομικά του Αγώνα – Φορολογία και Κράτος» έχει στόχο να αποτελέσει ένα χρηστικό εργαλείο, έναν βιβλιογραφικό οδηγό για την εν λόγω θεματική.

«‘Στατιστικαί παρατηρήσεις’ 1828, 1829 και 1830», στο Κώστας Δαφνής (επιμ.), Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. 8, σ. 105-316.

Ανώνυμος, Μετατροπή των δανείων του 1824 και 1825, Αθήνα, Εθνικό Τυπογραφείο, 1879.

Ανώνυμος, Πανελλήνιον λεύκωμα εθνικής εκατονταετηρίδος 1821-1921, τ. 1: Οικονομολογικά, Αθήνα, 1921.

Ανώνυμος, Τα ελληνικά νομίσματα, 1828-1932, Αθήνα, Εθνικό Τυπογραφείο, 1932.

Αντώνιος Ι. Αγιοπετρίτης, Τα δημόσια εξωτερικά δάνεια από της επαναστάσεως του 1821 μέχρι σήμερον. Η εισροή ξένων κεφαλαίων εν Ελλάδι υπό μορφήν δημοσίων εξωτερικών δανείων, Αθήνα, 1972.

Ανδρεάς Μιχ. Ανδρεάδης, Ιστορία των εθνικών δανείων, Αθήνα, τυπ. Εστία, 1904 [ανατύπωση Βιβλιοπωλείο Διονυσίου Νότη Καραβία, 1986].

Ανδρέας Μιχ. Ανδρεάδης, «Ο Καποδίστριας και τα δημόσια οικονομικά», Πολιτική Επιθεώρησις, 1 (1916), σ. 425-431 και σ. 460-465.

Ανδρεάς Μιχ. Ανδρεάδης, Ιστορία της ελληνικής δημοσίας οικονομίας από των ηρωικών χρόνων μέχρι της συστάσεως του ελληνικού βασιλείου, Αθήνα, τυπ. Δ. Ραφτάνη, 1918.

Ανδρεάς Μιχ. Ανδρεάδης, Μαθήματα δημοσίας οικονομίας (σχολικόν έτος 1924 – 25), τ. 1: εθνικά δάνεια και ελληνική δημόσια οικονομία. Μέρος Α: από της επαναστάσεως μέχρι της πτωχεύσεως (1821-1893), Αθήνα, τυπ. Δ.Ν. Τζάκας και Σ. Δελαγραμμάτικας, 1925.

Στρατής Ανδρεάδης, Η συμβολή της οικονομικής εξελίξεως εις τον αγώνα του 1821, Αθήνα, 1966.

Νικόλαος Αρμακόλλας, Οικονομικά της Τήνου, 1715-1822, Αθήνα, 1822.

Σπύρος Ι. Ασδραχάς, Ελληνική κοινωνία και οικονομία, 18ος – 19ος αι.: (υποθέσεις και προσεγγίσεις), Αθήνα, Ερμής, 1982.

Σπύρος Ι. Ασδραχάς, Βίωση και καταγραφή του οικονομικού. Η μαρτυρία της απομνημόνευσης: κύκλος σεμιναρίων, Ευτυχία Λιάτα, Άννα Ματθαίου, Πόπη Πολέμη (επιμ.), Αθήνα, ΙΝΕ/ΕΙΕ, 2007.

Σωτηρία Βασιλείου, «Τα δάνεια της Ελληνικής Επανάστασης», στο Θάνος Βερέμης (επιμ.), 1821: η γέννηση ενός έθνους-κράτους, Αθήνα, ΣΚΑΙ, 2010, σ. 9-51.

Μανόλης Βουρλιώτης και Αργύρης Πετρονώτης, «Απογραφικός κατάλογος επαρχίας Αγίου Πέτρου Κυνουρίας, 1828», Χρονικά των Τσακώνων, 21 2/2 (2010): Πρακτικά Στ΄ Τσακώνικου συνεδρίου, σ. 94-171.

Γεώργιος Γεωργιόπουλος, «Το νεοελληνικό νόμισμα από την Ανεξαρτησία μέχρι σήμερα», στο Η ιστορική διαδρομή της νομισματικής μονάδας στην Ελλάδα, Αθήνα, ΕΙΕ, 2002, σ. 117-128.

Απόστολος Γιωτάκος, «Η οικονομική εξέλιξις και η συμβολή της εις τον αγώνα της απελευθερώσεως του 1821», Επιστημονικόν Βήμα του Διδασκάλου, 9-10 (1971), σ. 213- κ.ε.

Τάσος Αθ. Γριτσόπουλος, «Στατιστικαί ειδήσεις περί Πελοποννήσου», Πελοποννησιακά, 8 (1971), σ. 411-459.

Τάσος Αθ. Γριτσόπουλος, «Αναφορά στο θέμα των εθνικών κτημάτων κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επαναστάσεως», Πελοποννησιακά – Παράρτημα αρ. 19. Πρακτικά του Δ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών (Κόρινθος, 9-16 Σεπτεμβρίου 1990), Αθήνα, Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών, 1993, σ. 209-228.

Maria Christina Chatziioannou, «War, Crisis and Sovereign Loans: The Greek War of Independence and British Economic Expansion in the 1820s», The Historical Review, 10 (2013), σ. 33-56.

Maria Christina Chatziioannou, «Greek Sovereign Debt and Loans in 19th-Century Public Discourse», Journal of European Economic History, XLVIII/2 (2019), σ. 21-55.

Θεόδωρος Δεβενές, Το Λογιστικόν και Ελεγκτικόν Συμβούλιο της Καποδιστριακής Πολιτείας. Η πρώτη ελληνική διοικητική αρχή με σημαντικούς βαθμούς ανεξαρτησίας από την κεντρική διοίκηση, Αθήνα, 2018.

Παναγιώτης Β. Δερτιλής, «Συμβολή εις την δημοσιονομική ιστορίαν του Αγώνος του 1821», Επιστημονική Επετηρίς Α.Β.Σ.Θ., 3 (1971), σ. 77-217.

Αλέξανδρος Ι. Δεσποτόπουλος, «Οικονομική πολιτική του Καποδίστρια», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. 12, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1975, σ. 611-616.

Γεώργιος Δ. Δημακόπουλος, Προσπάθειαι νομισματοκοπίας κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν, Αθήνα, τυπ. Σ. Σπυρόπουλου, 1963.

Γεώργιος Δ. Δημακόπουλος, «Το εθνικόν νομισματοκοπείον της Ελλάδος (1828-1833)», Πελοποννησιακά, 8 (1971), σ. 15-96. 

Γεώργιος Δ. Δημακόπουλος, «Η πρότασις του Αλεξάνδρου Κοντοσταύλου περί του εισακτέου νομισματικού συστήματος εν Ελλάδι (Αίγινα, 27 Ιανουαρίου 1828)», Τεύχη του ΕΛΙΑ, 3 (1993), σ. 43-50.

Δημήτριος Κ. Δημητρακάκης, Τα οικονομικά του Μεσολογγίου (1740 – 1826), Αθήνα, τυπ. Αγγ. Κλεισιούνη, 1939.

Μαρία Δημητριάδου (επιμ.), «Αρχείο Αγώνος» 1806-1832: από τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Επιτομές εγγράφων, τ. 1, Αθήνα, Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη, 2011.

Μαργαρίτα Δημητριάδου, Τα οικονομικά του Αγώνα 1821-1824, Αθήνα, Παπαζήσης, 2014.

Δημήτρης Δημητρόπουλος, Τρεις Φιλικοί, έπαρχοι στην Άνδρο. Από το επαναστατικό σχέδιο στην κρατική διοίκηση (1822-1825), μεταγραφή τεκμηρίων: Άννα Αθανασούλη και Βάλλια Ράπτη, Αθήνα, ΙΙΕ/ΕΙΕ, 2020.

Gustave d’Eichthal, Οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην Ελλάδα μετά την Επανάσταση, Θ.Χ. Παπαδόπουλος (επιμ.), Θεσσαλονίκη, Μπάυρον, 1974.

Γεράσιμος Ζώχιος, Ο Ορλάνδος απολογούμενος ενώπιον του κοινού, Αθήνα, τυπ. Χρ. Αναστασίου, 1841.

Αναστάσιος Ηλιαδάκης, Εξωτερικός δανεισμός και δανειακή κοινωνικοποίηση στην Ελλάδα, 1824-1940, αδημ. διδ. διατριβή, Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 2002.

Δέσποινα Θεμελή-Κατηφόρη, Η δίωξις της πειρατείας και το Θαλάσσιον Δικαστήριον κατά την πρώτην Καποδιστριακήν Περίοδον, 1828-1829, 2 τ., Αθήνα, Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαρίπολου, 1973.

Δέσποινα Θεμελή-Κατηφόρη, «Αι αποφάσεις του θαλασσίου Δικαστηρίου, 1828-1829», Επετηρίς Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών, 20-21 (1973-1974), σ. 25-475.

Δέσποινα Θεμελή-Κατηφόρη, «Η λειτουργία λειοδικείων στο Μεσολόγγι στην περίοδο της Επαναστάσεως (1821-1826)», Παρουσία, 2 (1984), σ. 329-350.

Δέσποινα Θεμελή-Κατηφόρη, Το γαλλικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα στην περίοδο του Καποδίστρια 1828-1831, Αθήνα, Επικαιρότητα, 1985.

Αθανάσιος Π. Κανελλόπουλος, «Οικονομική και κοινωνική ζωή: η οικονομική πολιτική του Κυβερνήτη», Σπουδαί, 27/1 (1977), σ. 154-179.

Αθανάστιος Π. Κανελλόπουλος, «Η οικονομική πολιτική του Κυβερνήτη», Τετράδια Ευθύνης, 5 (1978): Δάφνη στον Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια. Διακόσια χρόνια από τη γέννησή του.

Α. Δ. Καραγιάννης, «Η οικονομική πολιτική του Ιωάννη Καποδίστρια», Η Αιγιναία, τχ. 13 (Ιανουάριος-Ιούνιος 2007), σ. 62-71.

Βασίλης Καραποστόλης, Οικονομικές μεταμορφώσεις της αγροτικής Ελλάδος, Ιστορικοί σταθμοί (1453-1917), Αθήνα, Αγροτική Τράπεζα, 1981.

Εύη Καρούζου, Εθνικές γαίες, εθνικά δάνεια και εθνική κυριαρχία: βρετανική διπλωματία και γαιοκτησία στο ελληνικό κράτος 1833-1843, Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεώτερου Ελληνισμού, 2018.

Γεώργιος Δ. Κατσούλης, Κοινωνικαί, οικονομικαί και δημοσιονομικαί διατάξεις των ελληνικών συνταγμάτων 1822 – 1968, Αθήνα, Δίφρος, 1973.

Γεώργιος Δ. Κατσούλης, Οικονομική ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, 2 τ., Αθήνα, Δίφρος, 1974.

Γεώργιος Δ. Κατσούλης, Η οικονομική συμβολή του Λόρδου Βύρωνα στην Ελληνική Επανάσταση: αφιέρωμα στα 150 χρόνια από το θάνατό του, Αθήνα, τυπ. “Προμηθεύς”, 1974.

Γιώργης Κατσούλης, Μάριος Νικολινάκος, Βασίλης Φίλιας, Οικονομική ιστορία νεώτερης Ελλάδας, τ. 1: 1453-1830, Αθήνα, Παπαζήσης, 1986.

Γιώργης Δ. Κατσούλης, «Η διαχείριση των δημοσιονομικών πόρων και των εξωτερικών δανείων κατά την Επανάσταση της Ανεξαρτησίας (1821)», στο Η Επανάσταση του Εικοσιένα. Επιστημονικό Συμπόσιο, 21-23 Μάρτη 1981, Αθήνα, Κέντρο Μαρξιστικών Ερευνών-Σύγχρονη Εποχή, 1988, σ. 168-183.

Φλώρος Κατσούρος, Τα νομίσματα του Ι. Α. Καποδίστρια, Αθήνα, 1979.

Αλέξανδρος Κοντόσταυλος, Τα περί των εν Αμερική ναυπηγηθεισών φρεγατών και του εν Αιγίνη Νομισματοκοπείου, Αθήνα, τυπ. Ν. Αγγελίδη, 1855.

Γεώργιος Ν. Κοφινάς, Το οικονομικόν έργον της Επαναστάσεως, Αθήνα, 1923.

Γεώργιος Ν. Κοφινάς, «Ιστορία των δημόσιων οικονομικών», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 10: Ελλάδα, σ. 351-383.   

Βασίλης Κρεμμυδάς, Έμποροι και εμπορικά δίκτυα στα χρόνια του εικοσιένα (1820-1835): Κυκλαδίτες έμποροι και πλοιοκτήτες, Αθήνα, Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου, 1996.

Βασίλης Κρεμμυδάς, Το καριοφίλι και το γρόσι: στεριανές οικονομικές πραγματικότητες στη νότια Πελοπόννησο (1750-1850), Αθήνα, Ιστορικό Αρχείο – Εμπορική Τράπεζα, 2004.

Βασίλης Κρεμμυδάς, Η ελληνική επανάσταση του 1821. Τεκμήρια, αναψηλαφήσεις, ερμηνείες, Αθήνα, Gutenberg, 2016.  

Θεόδωρος Α. Κριεζής, Τα οικονομικά της Ύδρας επί της Ελληνικής Επαναστάσεως· Το σύστημα των άμεσων φόρων εν Σερβία και Ελλάδι· Η οικονομική πολιτική του Ευβούλου: Μελέται, Αθήνα, Βασιλική Τυπογραφία Ραφτάνη Παπαγεωργίου, 1911.

Τρύφων Κωνσταντινίδης, Το «σκάνδαλον» του Λονδίνου, τα εθνικά ατμοκίνητα και η υπόθεσις των εν Αμερική φρεγατών 1825-1828, Αθήνα, 1951.

John. A. Levandis, The Greek Foreign Debt, 1821-1898, Νέα Υόρκη, Columbia University Press, 1944.

Ευτυχία Δ. Λιάτα, Φλωρία δεκατέσσερα στένουν γρόσια σαράντα. Η κυκλοφορία των νομισμάτων στον ελληνικό χώρο, 15ος– 19ος αι., Αθήνα, ΚΝΕ/ΕΙΕ, 1996.

Ευτυχία Δ. Λιάτα, Εκ του υστερήματος αρμάτωσαν…: Η φρεγάτα «Τιμολέων» στην Επανάσταση του 1821, Αθήνα, ΙΙΕ/ΕΙΕ, 2020.

Αναστάσιος Δ. Λιγνάδης, Το πρώτο δάνειον της Ανεξαρτησίας, διδακτορική διατριβή, Αθήνα, Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου, 1970.

Τάσος Λιγνάδης, Η ξενική εξάρτησις κατά την διαδρομήν του νεοελληνικού κράτους (1821-1945): Πολιτική διαμόρφωσις – Εθνική γη – Δανειοδότησις, Αθήναι, 1975.

Τάσος Λιγνάδης, «Τα Οικονομικά της Επαναστάσεως από το 1821 ως το 1827», στο Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. 12., Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1975, σ. 606-611.

Σπύρος Λουκάτος, «Ανέκδοτη πολιτειογραφική έκθεση της επαρχίας Αγίου Πέτρου από τον έκτακτο επίτροπο Αρκαδίας (1828)», στο Πελοποννησιακά – Παράρτημα αρ. 17. Πρακτικά του Β΄ τοπικού συνεδρίου Αρκαδικών Σπουδών, Αθήνα, Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών, 1990, σ. 178-192.

Χρήστος Κ. Λούκος, «Η ενοικίαση προσόδων κατά την καποδιστριακή περίοδο: Απόψεις για την πολιτική διάσταση του ζητήματος», Μνήμων, 8 (1982), σ. 370-378.

Χρήστος Κ. Λούκος, «Η ενσωμάτωση μιας παραδοσιακής αρχοντικής οικογένειας στο νέο ελληνικό κράτος: η περίπτωση των Μαυρομιχαλαίων», Τα Ιστορικά, 1/2 (Δεκ. 1984), σ. 283-296.

Χρήστος Λούκος, «Ένα ποθούμενο δάνειο που ήλθε μετά θάνατον. Ο Καποδίστριας και το τρίτο δάνειο του 1821», στο Κ. Δέδε – Δ. Δημητρόπουλος – Τ. Σακελλαρόπουλος (επιμ.), Φόβοι και ελπίδες στα νεότερα χρόνια,  ΤΝΕ/ΕΙΕ, 2017, σ. 77-97.

Demetres Loules, The financial and economic policies of President Ioannis Capodistrias, 1828-1831, Ioannina, 1985.

Λέων Μακκάς, Η εν τοις δημοσίοις οικονομικοίς δράσις του Καποδιστρίου (11 Απριλίου 1827 – 27 Σεπτεμβρίου 1831), Αθήνα, τυπ. “Νομικής” Λ. Χ. Βεργιανίτου, 1910.

Κωνσταντίνος Μανωλόπουλος, Αντιμετώπισις πολεμικών δαπανών κατά την Εθνεγερσίαν του 1821, Αθήνα, 1973.

William W. McGrew, Land and revolution in modern Greece, 1800-1881: The transition in the tenure and exploitation of land from Ottoman rule to independence, Κεντ, Kent State University Press, 1985.

Γεώργιος Ν. Μητροφάνης, Η φορολογία της πρωτογενούς παραγωγής στην Ελλάδα (1828-1962), αδημ. διδ. διατριβή, ΕΚΠΑ, 1992.

Γεώργιος Ν. Μητροφάνης, «Φορολογικό και γαιοκτητικό καθεστώς της ελαιοκαλλιέργειας στο Ελληνικό Κράτος (1821-1860)», Τα Ιστορικά, 11/20 (Ιούλ. 1994), σ. 71-102.

Ελένη Μπελιά, «Στατιστικά στοιχεία της Λακωνίας κατά την Καποδιστριακήν περίοδον», Λακωνικαί Σπουδαί, 3 (1977), σ. 417-448.

Ελένη Μπελιά, «Στατιστικά του ελληνικού κράτους κατά το 1830», Μνημοσύνη, 7 (1978-1979), σ. 291-319.

Ελένη Μπελιά, «Στατιστικά στοιχεία της επαρχίας Επιδαύρου Λιμηράς κατά το 1828», Λακωνικαί Σπουδαί, 5 (1980), σ. 60-117.

Ελένη Μπελιά, «Ενοικίαση εθνικών προσόδων επί Καποδίστρια: το παράδειγμα του ιχθυοτροφείου Αγουλινίτσας», Πελοποννησιακά, 15 (1989), σ. 345-352.

Σίμος Μποζίκης, «Δυναμικές και αδράνειες στη φορολογία και στο φορολογικό μηχανισμό κατά την Επανάσταση του 1821», Μνήμων, 31 (2010), σ. 31-70.

Σίμος Μποζίκης, «Δημοπρασίες δημοσίων προσόδων στην Ελληνική Επανάσταση. Κόσμοι του Εικοσιένα στη διαδικασία ενός μηχανισμού»,στο Μνήμη Εύης Ολυμπίτου: τοπικές κοινωνίες στον θαλάσσιο και ορεινό χώρο στα νότια Βαλκάνια, 18ος-19ος αιώνας, Κέρκυρα, 2014, σ. 321-345

Σίμος Μποζίκης, Ελληνική Επανάσταση και δημόσια οικονομία. Η συγκρότηση του ελληνικού εθνικού κράτους, 1821-1832, Αθήνα, Ασίνη, 2020.

Γεωργίος Π. Νάκος, «Αι ‘μεγάλαι δυνάμεις’ και τα ‘εθνικά κτήματα’ της Ελλάδος (1821-1832)», Επιστημονική Επετηρίς της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ, 9 (1970): Ακροθίνια Πέτρω Γ. Βάλληνδα, σ. 467-546.

Γεωργίος Π. Νάκος, «Αι δημοσιονομικαί ρυθμίσεις των τοπικών πολιτευμάτων του Ελληνικού Αγώνος 1821-1823», Επετηρίς Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 15 (1971), σ. 1237-1254.

Γεωργίος Π. Νάκος, «Η φορολογική νομοθεσία κατά την ελληνικήν επανάστασιν (1821-1826)», Επιστημονική Επετηρίς Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ, 10 (1978): εις μνήμην Κωνσταντίνου Ν. Καραβά, σ. 1153-1174.

Γεωργίος Π. Νάκος, Το νομικό καθεστώς των τέως δημόσιων οθωμανικών γαιών 1821-1912, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 1984.

Μαρία Νεγρεπόντε-Δελιβάνη, Η συμβολή του Καποδίστρια εις την οικονομικήν ανόρθωσιν της Ελλάδος: λόγος πανηγυρικός, Θεσσαλονίκη, Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης, 1972.

Γιώργιος Β. Νικολάου, «Οικισμοί, γαιοκτησία και φορολογία στην περιοχή Ναυπλίου κατά την ύστερη Τουρκοκρατία», στο Μελέτες πελοποννησιακού χώρου, από τα μέσα του 17ου αιώνα ως τη δημιουργία του νεοελληνικού κράτους, πρόλογος: Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου, Αθήνα, Ηρόδοτος, 2009, σ. 449-491.

Δημήτριος Α. Νικολετόπουλος, Περί του νομίσματος εν Ελλάδι από της αλώσεως μέχρι της αφίξεως του Όθωνος, Αθήνα, 1974.

Δημήτρης Α. Νικολετόπουλος (επιμ.), Το ελληνικό χαρτονόμισμα από τα 1828 έως σήμερα. Προσφορά της Τραπέζης Πίστεως για την πρώτη εκατονταετία της, Αθήνα, Τράπεζα Πίστεως, 1979.

Γεράσιμος Νοταράς, Το ελληνικό χαρτονόμισμα. Μια διαδρομή 1822-2002, Φιλία Κοροβίνη – Αιμιλία Σωτηροπούλου – Ιωάννα Τσοτάκου (αγγλ. μετάφραση), Αθήνα, Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, 2005.

Αριστείδης Κ. Οικονόμου, «Εθνικά δάνεια του 1824 και 1825», Οικονομική Επιθεώρησις, 16 (1874), σ. 169-181, 30 (1875), σ. 264-272, 79 (1879), σ. 316-336.

Ιωάννης Ορλάνδος και Ανδρέας Λουριώτης, Απολογία εις την κατ’ αυτών απόφασιν του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των εν Λονδίνω διαπραγματευθέντων δύο ελληνικών δανείων, το 1824 και 1825, 2 τ., Αθήνα, τυπ. Κων. Αντωνιάδη, 1839-1840.

Δημήτριος Π. Πασχάλης, «Δημοσιονομική κατάστασις των Κυκλάδων Νήσων επί τουρκοκρατίας και επαναστάσεως, 1537-1828», Αρχείον Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 14 (1934), σ. 436-470.

Νικ. Π. Πράτσικας, Ελληνικά νομίσματα (1828-1944). Συμβολή εις την νεωτέραν νομισματικήν και οικονομικήν ιστορίαν της Ελλάδος, Αθήνα, τυπ. Κ. Ασλάνη, 1946.

Δημήτριος Μ. Πριγγούρης, «Κατάστιχον κοινόν των εσόδων και εξόδων της επαρχίας Φαναρίου κατά το έτος 1822», Πελοποννησιακά, 7 (1980), σ. 111-116.

Δημήτριος Μιλτ. Πριγγούρης, Οικονομική συμβολή της επαρχίας Ολυμπίας στην Επανάσταση του ’21, Πολιτιστικός Σύνδεσμος Νέων Ανδρίτσαινας, 1984.

Εμμανουήλ Πρωτοψάλτης, Τα οικονομικά της Φιλικής Εταιρείας, ανάτυπο από Επιστημονική Επετηρίδα Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα, 1972.

Παντ. Κ. Ραπτάρχης, Ιστορία της οικονομικής ζωής της Ελλάδος, τ. 1: Από της Ελληνικής Επαναστάσεως μέχρι της εκθρονίσεως του Όθωνος, 1821-1862, Αθήνα, 1934.

Κωνσταντίνος Σαραντζόπουλος, Η οικονομική Ελλάς διά μέσου των αιώνων, τ. 1: 2.500 π.Χ. – 1831 μ.Χ., Αθήνα, 1832.

Αριστοτέλης Δ. Σίδερις, «Η ιστορική εξέλιξις της γεωργικής μας φορολογίας», Αρχείον οικονομικών και κοινωνικών επιστημών, 3 (1931) σ. 355-412.

Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, «Ο Σπυρίδων Βαλέτας και η μετάφραση της Πολιτικής Οικονομίας του Say», στο Επανάσταση του 1821: Μελέτες στη μνήμη της Δέσποινας Θεμελή-Κατηφόρη, β΄ έκδ. εμπλουτισμένη με το άρθρο του Σπύρου Ασδραχά «Το Ιστορικό του Αγώνα» και με αναλυτικό ευρετήριο, Αθήνα, ΕΜΝΕ, 2018 [α΄ έκδ. 1994], σ. 107-156.

Εύη Δ. Σκληράκη, Τα Δάνεια της Εξάρτησης και της Χρεοκοπίας, 1824-1940, Αθήνα, Σμίλη, 2015.

Γεώργιος Σπανιολάκης, Παρατηρήσεις επί της απολογίας Ι. Ορλάνδου και Α. Λουριώτου εις την κατ’αυτών απόφασιν του ελεγκτικού συνεδρίου περί των εν Λονδίνω διαπραγματευθέντων δύο δανείων κατά το 1824 και 1825, Αθήνα, τυπ. Αγγ. Αγγελίδη, 1840.

Τάκης Σταματόπουλος, «Τα δάνεια του 1821 και καταλήστεψή τους από τους Άγγλους και Αμερικανούς», Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά, 8 (1964), σ. 213 κ.ε.

Γεώργιος Στυμφαλιάδης, Εθνικά δάνεια και ελληνική δημόσια οικονομία από της Επαναστάσεως μέχρι της πτωχεύσεως, Αθήνα, 1928.

Απόστολος Μ. Τζαμάλης, Νομίσματα του Ελληνικού Χώρου, 1184-1976, Αθήνα, Νούμμιο, 1977.

Ιωάννης Σ. Τσαγγάρης, Συμβολή εις την δημοσιονομικήν ιστορίαν της Επαναστάσεως, Αθήνα, τυπ.  Π. Α. Πετράκου, 1917.

Στάθης Ν. Τσοτσορός, Οικονομικοί και κοινωνικοί μηχανισμοί στον ορεινό χώρο: Γορτυνία (1715-1828), Αθήνα, Ιστορικό Αρχείο Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, 1986.

Αθανάσιος Φωτόπουλος, «Στατιστικές ειδήσεις για την επαρχία Ναυπλίου», Ναυπλιακά Ανάλεκτα, IV (2000), σ. 316-335.

Μαρία-Χριστίνα Χατζηιωάννου, Το προπατορικό χρέος: τα δάνεια της Εθνικής Ανεξαρτησίας της Ελλάδας, Αθήνα, Gutenberg, 2013.

Ευάγγελος Ν. Χατζίκος, «Η οικονομική ζωή των Ελλήνων κατά την Επανάστασιν μέχρι του Καποδιστρίου», στο Μελέται προς τιμήν Στρατή Γ. Ανδρεάδη, τ. 3, Αθήνα, 1974, σ. 63–108.

Κ. Χατζιώτης, «Το χρονικό του νεοελληνικού νομίσματος», Νομισματικά Χρονικά, 2 (1973), σ. 51-59.

Λαζάρος Θ. Χουμανίδης, «Περί της υπό του Ιωάννου Καποδιστρίου ιδρυ­θείσης Εθνικής Χρηματιστικής Τραπέζης», Παρνασσός, 36 (1994), σ. 17-30.

Λάζαρος Θ. Χουμανίδης, «Τα ελληνικά νομίσματα από του 1822 μέχρι του Α’ παγκοσμίου πολέμου», Σπουδαί,  26/3 (1976), σ. 620-649.

Μιχάλης Ψαλιδόπουλος,«Μεταφράσεις βιβλίων οικονομικών επιστημών στην ελληνική γλώσσα, 1808-1948. Τα ιδεολογικά μηνύματα», στο ο ίδιος, Πολιτική Οικονομία και Έλληνες διανοούμενοι. Μελέτες για την ιστορία της οικονομικής σκέψης στη σύγχρονη Ελλάδα, Αθήνα, Τυπωθήτω, 1999, σ. 11-37.

Δημήτριος Κ. Ψυχογιός, Το ζήτημα των εθνικών γαιών, Αθήνα, Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, 1994.

Συλλογικό, «Τα οικονομικά του Αγώνα», αφιέρωμα στο Οικονομικός Ταχυδρόμος, φ. 935 (23.3.1972).