ΒΒ, ΑΕΠ, τ. 15αβ, έγγρ. 41 – 6 Ιουλίου 1822

Δημοσιευμένο λυτό έγγραφο, στο οποίο καταγράφεται η δημοπρασία προσόδων της επαρχίας Ανδρούσας στις 6 Ιουλίου 1822 και σημειώνεται ο λογαριασμός των εισπράξεων των προκαταβολών συνολικά και τα έξοδα των εφόρων Ανδρούσας.

Σύνδεσμοι: σ. 32σ. 33σ. 34

ΒΒ, ΑΕΠ, τ. 15γ, έγγρ. 181 – 5 Δεκεμβρίου 1822

Δημοσιευμένο λυτό έγγραφο (1 φ.), στο οποίο καταγράφεται η δημοπράτηση προσόδων της επαρχίας Κορίνθου, το οποίο κατατέθηκε στο ταμείο της Πελοποννησιακής Γερουσίας από τον δημοπράτη (απεσταλμένο της Γερουσίας στη δημοπρασία) με ημερομηνία υπογραφής 5 Δεκεμβρίου 1822.

Σύνδεσμοι: σ. 207σ. 208σ. 209σ. 210σ. 211σ. 212

ΒΒ, ΑΕΠ, τ. 15γ, έγγρ. 182 – 5 Δεκεμβρίου 1822

Δημοσιευμένο λυτό έγγραφο (1 φ.), αποδεικτικό της δημοπρασίας του Πόρου, το οποίο κατατέθηκε στο ταμείο της Πελοποννησιακής Γερουσίας από τον δημοπράτη (απεσταλμένο της Γερουσίας στη δημοπρασία) με ημερομηνία υπογραφής 5 Δεκεμβρίου 1822.

Σύνδεσμος: σ. 212

ΒΒ, ΑΕΠ, τ. 15γ, έγγρ. 222 – 31 Ιανουαρίου 1823

Καθημερινό κατάστιχο της Πελοποννησιακής Γερουσίας (29 Ιουνίου 1822 – 31 Ιανουαρίου 1823). Το κατάστιχο αποτελείται από 23 φφ. και έχει συνταχθεί από τον Νικήτα Κάλλα. Είναι δημοσιευμένο και αναρτημένο στο ΑΕΠ, τ. 15γ, σ. 313-377.

ΒΒ, ΑΕΠ, τ. 15γ, έγγρ. 34 – 19 Μαΐου 1822

Δημοσιευμένο λυτό έγγραφο (1 φ.), στο οποίο καταγράφεται η δημοπράτηση προσόδων της επαρχίας Αγίου Πέτρου. Το έγγραφο υπογράφουν οι έφοροι της επαρχίας και οι επιστάτες της δημοπρασίας.

Σύνδεσμοι: σ. 31σ. 32σ. 33σ. 34σ. 35

ΒΒ, ΑΕΠ, τ. 15γ, έγγρ. 39 – 24 Μαΐου 1822

Δημοσιευμένο λυτό έγγραφο, πωλητήριο της δεκάτης της επαρχίας Πραστού στον Σταμάτη Τροχάνη με ημερομηνία υπογραφής την 24η Μαΐου 1822.

Σύνδεσμος: σ. 40

ΒΒ, ΑΕΠ, τ. 15γ, έγγρ. 43 – 3 Ιουνίου 1822

Δημοσιευμένο λυτό έγγραφο, στο οποίο καταγράφεται ο λογαριασμός των επιστατών της δημοπρασίας στην επαρχία Πραστού. Υπογράφουν οι Παναγιώτης Γιαννουκόπουλος και Νικόλαος Παχηγιάννης.

Σύνδεσμοι: σ. 44σ. 45

ΒΒ, ΑΕΠ, τ. 15γ, έγγρ. 45 – 4 Ιουνίου 1822

Δημοσιευμένο λυτό έγγραφο, στο οποίο καταγράφεται ο λογαριασμός των επιστατών της δημοπρασίας στην επαρχία Πραστού. Υπογράφουν οι Παναγιώτης Γιαννουκόπουλος και Νικόλαος Παχηγιάννης.

Σύνδεσμοι: σ. 45σ. 46

ΒΒ, ΑΕΠ, τ. 15γ, έγγρ. 46 – 5 Ιουνίου 1822

Δημοσιευμένο λυτό έγγραφο (1 φ.), συμφωνητικό πώλησης της τελωνειακής προσόδου (τελώνιου) της επαρχίας Νεοκάστρου. Υπογράφουν οι έφοροι της επαρχίας και ο εκμισθωτής Νικόλαος Μηλιάνης.

Σύνδεσμος: σ. 47

ΒΒ, ΑΕΠ, τ. 15γ, έγγρ. 47 – 5 Ιουνίου 1822

Δημοσιευμένο λυτό έγγραφο (2 φφ.), στο οποίο καταγράφεται η δημοπράτηση των προσόδων της επαρχίας Καρύταινας. Το έγγραφο υπογράφουν οι έφοροι της επαρχίας και οι επιστάτες της δημοπρασίας.

Σύνδεσμοι: σ. 48σ. 49σ. 50σ. 51σ. 52

ΒΒ, ΑΕΠ, τ. 15γ, έγγρ. 53- 9 Ιουνίου 1822

Δημοσιευμένο λυτό έγγραφο (2 φφ.), στο οποίο καταγράφονται οι δημοπρασίες προσόδων της επαρχίας Κορώνης μεταξύ των ημερομηνιών 24.5.1822 – 9.6.1822. Συγκεκριμένα καταγράφεται η δημοπρασία της δεκάτης, η δημοπρασία των μύλων, η δημοπρασία των τριτοδεκάτων και η δημοπρασία του τελώνιου (τελωνειακής προσόδου).

Σύνδεσμοι: σ. 55σ. 56σ. 57σ. 58σ. 59

ΒΒ, ΑΕΠ, τ. 15γ, έγγρ. 92 – 26 Ιουλίου 1822

Δημοσιευμένο λυτό έγγραφο, στο οποίο καταγράφονται οι δημοπρασίες προσόδων των επαρχιών Μικρομάνης και Ιμλακίων μεταξύ των ημερομηνιών 8.6.1822 – 26.7.1822 και υπογράφεται από τον Δημήτριο Ταγκόπουλο.

Σύνδεσμοι: σ. 90σ. 91σ. 92

ΓΑΚ, Υπ. Οικ., φάκ. 5, έγγρ. χ. αρ – 19 Μαΐου 1822

Ομάδα εγγράφων, στα οποία σημειώνεται η πώληση των προσόδων της επαρχίας Γαστούνης ανά χωριό. Η πώληση έγινε από τον Γεώργιο Σισίνη πριν από τις 17 Μαΐου 1822, οπότε έφτασαν στην επαρχία οι επιστάτες της δημοπρασίας, Μπενιζέλος Ρούφος και Χρυσανθάκης Κυριτζόπουλος. Το έγγραφο πώλησης είναι συνημμένο σε επιστολή των επιστατών προς το Υπουργείο Οικονομίας. Μαζί επισυνάπτεται και άλλο έγγραφο με τα χωριά της επαρχίας που δημοπρατήθηκαν από τους απεσταλμένους της Διοίκησης. Το τελευταίο αυτό συνημμένο είναι μεταγενέστερο, τουλάχιστον μετά τις 30 Μαΐου, οπότε με επιστολή τους οι επιστάτες ενημέρωναν πως δεν είχε ακόμη διεξαχθεί η δημοπράτηση.

Σύνδεσμοι: φ. 1rφ. 1vφ. 2φ. 3rφ. 3vφ. 4rφ. 4vφ. 5

ΓΑΚ, Υπηρεσιακά Βιβλία: 44 (ΚΠΑΚ 12) – χ. ημ.

Αδημοσίευτο κατάστιχο, συνταγμένο από την πρώτη λογιστική επιτροπή. Terminus ante quem της σύνταξής του αποτελεί η Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας (Απρίλιος 1827). Στο κατάστιχο συγκεντρώνονται στοιχεία για τα έσοδα από τις προσόδους για όλη τη διάρκεια του Αγώνα.

ΓΑΚ, Υπηρεσιακά Βιβλία: 267 (ΚΠΑΚ 267) – Μάιος 1829

Αδημοσίευτοκατάστιχο (93 φφ.) της δημοπρασίας προσόδων ορισμένων επαρχιών της Πελοποννήσου για του έτος 1829: Ανδρούσας, περιοχής Απάθειας, Άργους, Βοστίτσας, Ιμλακίων, Καλαμάτας, Κάτω Ναχαγέ, Κορίνθου, Κορώνης, Μικρομάνης, Μυστρά, Ναυπλίου, Νησίου, Πραστού. Στο κατάστιχο συγκεντρώνονται οι κατατεθειμένες προσφορές για τις προσόδους κατά από το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου έως και τις πρώτες ημέρες Αυγούστου, οπότε παραχωρούνται στους πλειοδότες.

Δείγμα του καταστίχου